Tel Aviv, Hayarkon Park, 07.05.2013

Sven Plaggemeier 18:29